Monday, January 22, 2018

Rippin' for Gordon - #052 - Slavoj Žižek en het Tolerante Multiculturele Doelpunt in de Artistieke Diepte

Slavoj Žižek
Intolerantie


Oorspronkelijk verschenen in New Left Review van
september/oktober 1997 onder de titel 'Multiculturalism,
Or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism';
de auteur maakte voor Boom een grondige bewerking
van deze tekst, die in 1998 voor het eerst verscheen in
de reeks Boom Essay.

© Uitgeverij Boom, Amsterdam 2011

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet
1912 jo. besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan
de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB,
www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever
voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin
van art. 161, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912)
kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie-
en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever
without the written permission of the publisher.

Verzorging omslag & binnenwerk
René van der Vooren, Amsterdam

ISBN 978 94 6105 2315 | NUR 730

11,1 x 18,0 cm, 114p, softcoverOn 22 January 2018 I ripped the 114 pages from Slavoj Žižek Intolerantie, tore them in half and threw them in the Hole I've been Diggin' for Gordon in a basement at an undisclosed location in Antwerpen since 20 February 2006.
The title refers to Gordon Matta-Clark whose last and major work ‘Office Baroque’ in Antwerpen I illegally visited at the start of my career as an artist. The performance/installation evolved into a ‘mash-up’ with ingredients from the works of various avantgarde artists from the 70’s. For instance a slant row of florescent lights inspired by Dan Flavin takes care of lightning and an endless ladder as imagined by Vito Acconci makes it possible to get in and out of the hole. The work was made visible through a number of side actions and performances where I used some of the dirt I had been digging up. Most of the dirt was used to fill up James Lee Byars' tomb.
As of 9 September 2017 the Hole is filled with precious books from my private library.

No comments: